Kalová koncovka na ČOV Handlová

Pre investičnú akciu "Kalová koncovka" na ČOV Handlová sme dodali uzatváracie klapky a nožové posúvače ovládané elektrickými pohonmi.

Investičná akcia je zameraná na riešenie nakladania s kalmi vyprodukovanými na linke mechanického a biologického čistenia odpadových vôd. Vyprodukované kaly sú novo najprv aeróbne stabilizované v mechanicky a pneumaticky prevzdušnovaných nádržiach a potom strojne odvodnené na novej linke strojného odvodnenia. Odvodnený kal je dopravovaný priamo na krytú skládku kalov. Kalová voda zo stabilizačných nádrží a strojného odvodnenia sa vracia späť do biologickej časti ČOV.

Dodané nožové posúvače slúžia na odvodnení kalu, ale zároveň aj na vratke kalovej vody. Uzatváracie klapky sú inštalovanej v rozvodoch prevzdušnenia kalu za dúchadlami.